E-mail
info@advivum.cz
napište nám kdykoliv
Kategorie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

společnosti Advivum s.r.o., IČ 26449765, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 83034 vedená u Městského soudu v Praze, www.shop.advivum.cz, e-mail: eshop@advivum.cz, tel.: +420 607 203 372.

I. DEFINICE POJMŮ

 1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Obchodní podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky, dostupné na www.shop.advivum.cz/obchodni-podminky.
 3. Prodávající – společnost Advivum s.r.o., IČ 26449765, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 83034 vedená u Městského soudu v Praze.
 4. Kupující – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si na základě objednávky objedná u prodávajícího zboží a zavazuje se řídit těmito obchodními podmínkami.
 5. Podnikatel – kupující, který splňuje definici podnikatele dle ust. § 420 občanského zákoníku.
 6. Spotřebitel – kupující, který není podnikatelem a splňuje definiční znaky spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 7. Zboží – jakékoliv produkty, které jsou nabízeny prodávajícím k prodeji.
 8. Kupní smlouva – smlouva, která je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které se zavazuje prodávající odevzdat Zboží kupujícímu a umožní mu nabýt vlastnické prá­vo k němu a kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 9. Smlouva – kupní smlouva.
 10. Kupní cena – cena zboží na základě kupní smlouvy.
 11. Web prodávajícíhowww.shop.advivum.cz.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje prodávající a na druhé straně kupující. Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo na základě poptávky kupujícího učiněné telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na webu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístně­né na internetové adrese www.shop.advivum.cz.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v konkrétních smlouvách. Odchylná ujednání ve smlouvách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluv. Smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvy lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat jednostranně pouze ve vztahu k podnikateli. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí).
 6. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlast­ním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek a kupující souhlasí s ob­chodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření smlouvy.
 7. Osobám mladším 18-ti let nebude alkohol prodán.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Prezentace zboží umístěná na webu prodávajícího je informativního charakteru a prodá­vající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uza­vřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Na webovém rozhraní si kupující vybírá zboží z uvedené nabídky, přičemž položky zboží, které má v úmyslu zakoupit, vkládá do „košíku“ stisknutím tlačítka „vložit do košíku“, na kterém je vyobrazen nákupní košík. Kupující je oprávněn jednotlivé položky zboží z košíku odebírat, přidávat nebo kontrolovat až do konečného odeslání objednávky zboží.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující postupně požadované informace ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objedná­vaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objed­návka“).
 6. V objednávce si kupující zvolí způsob dopravy a úhrady. K ceně za jednotlivé položky zboží se připočítá cena dopravy podle zvoleného druhu dopravy, pokud prodávající umožňuje více způsobů dopravy. Pokud není doprava hrazená kupujícím, je tato skutečnost uvedena v závě­rečné kontrole objednávky, přičemž kupující je po dobu procesu objednávání informován o ceně dopravy anebo o slevě z ceny dopravy.
 7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující pro­dávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.
 8. Před odesláním objednávky má kupující k dispozici odkaz na znění těchto obchodních podmínek a souhlas s těmito podmínkami potvrdí, zaškrtnutím políčka „souhlasím s těmito ob­chodními podmínkami“.
 9. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se měl možnost seznámit s informacemi o vlastnostech zboží, které kupuje, nákladech na dopravu a celkové ceně, kterou je kupující povinen uhradit.
 10. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprod­leně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 11. Kupní smlouva je uzavřena odesláním potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupu­jí­cího, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.
 12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky), smlouva je pak uzavřena až finál­ním potvrzením ze strany prodávajícího.
 13. Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky zaslané kupujícím a/nebo odstoupit od smlouvy v případě:
  1. nestandardního či spekulativního charakteru objednávky;
  2. vyprodání zásob zboží, jeho nedostupnosti nebo přerušení výroby výrobcem zboží;
  3. vyšší moci;
  4. kdy ani po vynaložení veškerého úsilí, které je možné po prodávajícím požadovat, není schopen objednané zboží dodat ve sjednané lhůtě.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlou­vy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cena zboží je sjednána v jednotlivých smlouvách. Kupní cena je pro každý druh zboží uvedena na webovém rozhraní e-shopu. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši a v souladu s právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
 2. Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených prodávajícím.
 3. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smluv může kupující uhra­dit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti
  2. bankovním převodem
  3. platbu vybraným typem platební karty na přenosném terminálu při převzetí zboží (pouze v Praze a okolí)
  4. platební kartou online
 1. Prodávající je oprávněn omezit jakýkoliv způsob platby z technických důvodů, z důvodu pře­kážek na straně prodávajícího nebo kupujícího nebo z důvodu vyšší moci.
 2. Ke kupní ceně bude připočtena cena za zvolenou dopravu, pokud si kupující zvolí způsob do­pravy.
 3. Případný rozdíl v kupní ceně a celkové ceně i s daní je způsoben zaokrouhlením.
 4. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 10 tohoto článku obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15ti dnů od uzavření kupní smlouvy, případně od vystavení faktury prodávajícím.
 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupu­jícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Pokud se na zboží vztahuje slevová akce, tak zvýhodněná cena je platná od data zveřejnění slevové akce v popisu zboží do vyprodání zboží či zrušení slevové akce prodávajícím.
 9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombi­novat.
 10. V případě prodlení podnikatele se zaplacením i části kupní ceny, je podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
 11. Má-li podnikatel plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním jakékoliv pohledávky prodávajícího, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak úroky z prodlení, poté úroky a nakonec na jistinu. Prodávající a podnikatel se dohodli na vyloučení aplikace § 1932 občanského zákoníku.
 12. K objednávce s dodáním na Slovensko bude vystaven daňový doklad v EUR, ve výši rovné objednávce v Kč po přepočtu s aktuálním kurzem v momentě vystavení dokladu a s uvedením DPH ve výši 20%.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo přímo vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případy uvedený v odst. 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodá­vajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze doporučit prodejce kontaktovat prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2. tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na adresu sběrného místa Advivum Wine Bar & Glass Shop, Na Příkopě 22, 110 00 Praha. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vrá­ceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Odstoupení podnikatele od smlouvy a jeho možnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s podnikatelem v případě, že je podnikatel v prodlení s placením kupní ceny o více než 10 dní. Odstoupení musí být v písemné formě doručeno podnikateli.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povi­nen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Doprava po Praze:
  1. platí pro území, jehož PSČ začíná 1, např. 110 00.
  2. Praha (doručení naším řidičem)- doručení zboží 7:30-17 hod. – doprava je zajišťována s telefonickým kontaktem zákazníka, zajištěním výběru hotovosti nebo úhrady u vybraných typů platebních karet.
  3. Při objednávce vyšší než 3.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma, při objednávce nižší než 3.000 Kč je účtováno dopravné ve výši 99 Kč.
 1. Doprava po ČR mimo Prahu:
  1. Distribuce je zajišťována prostřednictvím kurýrní služby Messenger. V den závozu zákazníkovi kurýrní služba pošle SMS zprávu s uvedením časového rozmezí 60-180 minut, ve kterém proběhne dodání zboží. V SMS zprávě je tel. kontakt na řidiče, se kterým je možno domluvit změny. Pokud není adresát zastižen, je kontaktován následně telefonicky a je dohodnut náhradní termín dodání.
  2. Při objednávce vyšší než 3.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma po celé ČR, při objednávce nižší než 3.000 Kč je účtováno dopravné ve výši 149 Kč.
 1. Osobní odběr:
  1. Zboží je možné osobně odebrat na adrese V Advivum Wine Bar & Glass Shop na Praze 1 – k vyzvednutí od druhého pracovního dne od data objednávky. Při osobním převzetí nutno vyčkat na e-mail, že je zboží připravené k odběru.
 1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě (dále jen „dodací lhůta“). Dodávky zboží, které prodávající potvrdil, budou realizovány dle dodacích možností prodávajícího a kurýrních služeb, obvykle od 4 hodin do 5ti pracovních dní od potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může prodávající jednostranně prodloužit lhůtu dodání a to i opakovaně. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu z důvodu vyšší moci nebo v případech, kdy není možné z objektivních příčin dodat zboží v uvedené lhůtě. V pří­pa­dě prodloužení dodací lhůty informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího nebo zprávy SMS. Spotřebitel má v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. V případě dodání zboží do místa určeného kupujícím, nese kupující náklady na dopravu, nedohodnou-li se strany jinak.
 8. V případě zvolení dodání na odběrné místo bude kupujícímu zaslána zpráva o možnosti převzetí zboží, a to na elektronickou adresu kupujícího nebo pomocí zprávy SMS.
 9. Prodávající předá kupujícímu při zásilce i daňový doklad (fakturu) a dodací list.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ/REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ve vztahu ke spotřebiteli § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na pova­hu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li ja­kost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v odst. 2. tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží pro­dávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. V případě reklamace lze prodávajícího kontaktovat i na emailové adrese: eshop@advivum.cz nebo na tel: +420 607 203 372
 4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nutné výši (nejlevnější možná forma přepravy). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 6. Vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet, bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro spotřebitele. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace. Spotřebitel je na základě reklamačního protokolu informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je spotřebitel informován e-mailem na registrační e-mailovou adresu. Adresa dodání reklamovaného zboží je Advivum Wine Bar & Glass Shop, Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha.
 7. Prodávající zboží spotřebiteli reklamuje v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas nezbytný k odbornému posouzení reklamované vady v rozsahu nejdéle 30 dní.
 8. Pokud spotřebitel odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Do té doby je kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo prodávajícímu převzetí zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu; toto ustanovení se nevztahuje na použití zboží k výrobním účelům, pro které je zboží určeno. Kupující není oprávněn umožnit použití zboží, za které dosud neuhradil jeho kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání se zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo (tzn. zákaz dalšího prodeje takového zboží).
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo v případě, že kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím. Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího tímto předáním prvnímu přepravci.
 4. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu usta­no­vení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Veškeré uveřejněné podklady na internetovém obchodu www.shop.advivum.cz (fotografie, textový obsah) jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Použití výše uvedených podkladů je možné pouze se souhlasem společnosti Advivum s.r.o, kontakt: eshop@advivum.cz
 6. Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka nebo tištěná prezentace v katalogu. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. Prodávající a podnikatel vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku.
 10. Prodávající a podnikatel vylučují aplikaci § 2108 občanského zákoníku.
 11. Má-li podnikatel plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním jakékoliv pohledávky prodávajícího, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak úroky z prodlení, poté úroky a nakonec na jistinu. Prodávající a podnikatel se dohodli na vyloučení aplikace § 1932 občanského zákoníku.
 12. Prodávající a podnikatel tímto souhlasně sobě navzájem prohlašují, že:
  1. jsou podnikateli a při uzavření smluv jednají v rámci své podnikatelské činnosti,
  2. nemají vůči sobě žádná práva z předsmluvní odpovědnosti (tj. z jednání či opomenutí této druhé strany v průběhu jednání o uzavření smluv),
  3. při uzavírání smluv nebyli slabší smluvní stranou.
 1. Prodávající a podnikatel prohlašují, že všechna ujednání smluv jsou výsledkem vzájemného svobodného vyjednávání obou stran. Z toho plyne, že:
  1. nejde o adhezní smlouvu dle ust. § 1798 odst. 1 občanského zákoníku (ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se dle souhlasné vůle obou stran výslovně vylučují),
  2. žádné ujednání kupní smlouvy nebylo prosazeno jednou (silnější) smluvní stranou přes odpor druhé (slabší) smluvní strany,
  3. žádné ujednání kupní smlouvy nemůže být pro druhou stranu překvapivé ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku a
  4. žádný pojem použitý v kupní smlouvě ani ujednání této kupní smlouvy nemohou být vykládány v neprospěch jedné ze stran z důvodu, že je při jednání o uzavření smlouvy jako první použila či do smlouvy navrhla.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00. Informace pro řešení sporů on-line najdete na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený smlouvami obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vy­plývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy pro spotřebitele.
 4. Prodávající je zpracovatelem osobních údajů, k tomu blíže zde.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Praha, 11. 3. 2021

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.